מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

הבער
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הבער הוא אחד מארבעה אבות נזיקין. "ארבעה אבות נזיקין השור הבור מבעה וההבער". (משנה בבא קמא א, א)

המדובר הוא באש שהבעיר אדם ברשותו ויצאה והזיקה ברשות חברו, כפי שנאמר בשמות כב, ה: "כִּי תֵצֵא אֵשׁ וּמָצְאָה קֹצִים וְנֶאֱכַל גָּדִישׁ אוֹ הַקָּמָה אוֹ הַשָּׂדֶה שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם הַמַּבְעִר אֶת הַבְּעֵרָה".
לפי התפיסה התלמודית הבעֵר הוא אבטיפוס לנזקים שנגרמו בשל מעשי האדם שנעשו בשיתוף עם כוח חיצוני. כגון: אם המזיק הדליק את אש וזו התפשטה לשדה חברו בסיוע הרוח שנשבה. הכלל בעניין זה קובע שעל כל מעשה שבאופן הרגיל גורם היה לנזק - חייב האדם לשלם לניזק על הנזק שנגרם לו; אך אם הגורם הנוסף שסייע בביצוע הנזק היה בלתי צפוי – המזיק פטור. בתולדת האש נכללים מקרים דומים, כגון: כאשר רכוש האדם שהיה מונח על הגג הופל על ידי הרוח לרשות הרבים ופגע באנשים ששהו שם.
האמוראים נחלקו לגבי מהות חיובו של אב הנזיקין "הבער" ותולדותיו: רבי יוחנן סבר ש"אשו משום חציו", כלומר שהתורה רואה את המדליק כמי שעשה את הנזק כולו במו ידיו, משום שהמדליק אש דומה למי שיורה חץ ומזיק בכך ישירות לחברו. ואילו ריש לקיש סבר ש"אשו משום ממונו", כלומר שהתורה רואה את האש המתפשטת כרכושו שהזיק (כמו שורו למשל) - ואף שהנזק איננו נזק ישיר של מעשה ידיו (כמו יריית החץ) - הריהו חייב משום שעל האדם מוטלת החובה המשפטית לשמור על רכושו. 

הפניות:
משנה בבא קמא א,א וסוגיות התלמודים.
על הגדרת אש בהלכה בדיון הנוגע לענייני שבת ויום טוב, ראו ר' מתתיהו ברוד, משמעות "אש" בהלכה: "גחלת של מתכת" וחוט חשמלי ביום טוב , אור המזרח מב,א (תשנ"ד), עמ' 54-62.
אנציקלופדיה תלמודית, ערך "אש", כרך ב, עמ' רלה-רמא.
חיים יצחק לוין, השתלשלות המושג 'אשו משום חציו' בתוך: הנ"ל, מחקרים במדרשי ההלכה ובספרות התלמודית, רמת-גן תשמ"ז, עמ' 95 – 117.
מעוז בירנבאום, אשו משום ממונו ומשום חיציו, מעליות יח, תשנ"ז, עמ' 47 – 53.
גדי כהן, בירור יסוד החיוב באב הנזיקין אש, מעליות יח, תשנ"ז, עמ' 38 – 46.
על צורות שונות של סכסוך ודליקת אש במינוח התלמודי: דב שוורץ, פרק הכונס (תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, פרק שישי), נוסח ופרשנות למבחר סוגיות בנושא 'אב-נזיקין' אש, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשס"ג, עמ' 117 ואילך. 

הפניות נוספות:
נחום רקובר, אוצר המשפט, [א], ירושלים תשל"ה, עמ' 395;
הנ"ל, אוצר המשפט, ב, ירושלים תשנ"א, עמ' 401. מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: הבער
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית