מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

שווה כסף
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

"שום כסף ושוה כסף בפני בית דין" (משנה בבא קמא א, ג). הביטוי 'שווה כסף' בהקשר המופיע במשנה מתבאר בתוספתא בבא קמא א, ב כך: "שוה כסף - מלמד שאין בית דין שמין אלא מדבר שיש בו אחריות".

ופירש הר"ש ליברמן: "לפי פשוטו משמע שאין בית דין גובין אלא מן הקרקעות, ולא מן המטלטלין, כלומר אפילו אם יש לו למזיק מטלטלין אין בי"ד נזקקין (=לגבות את חובו של המזיק לניזק) אלא לקרקעות גרידא".1 דהיינו, פירושו הפשוט של המונח שבו משתמשים המקורות2: נכסים "שיש להם אחריות" הוא קרקעות – ולפיכך יוצא שמקורות אלו מבארים את הביטוי המשנאי הקצר "שווה כסף" כבא לומר שכאשר בית הדין בא לגבות את חובו של המזיק לניזק הוא גובה זאת מן הקרקעות.3
ואולם, לפי ההסבר הספציפי יותר המובא בהמשך סוגיית התלמוד הבבלי שם לכלל הקצר "שווה כסף" - הכוונה היא למקרה מיוחד שבו לאחר שהתחייב המזיק לשלם עבור הנזק שגרם לחברו – הלך המזיק לעולמו – וכעת בא הניזק לגבות את חובו מירושת היתומים. ההסבר התלמודי מסתמך כאן על כלל משפטי שנזכר בתלמוד במקומות אחרים: "מטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי"4, שפירושו: מיטלטלין של יתומים (=שזכו בהם היתומים מירושה) אינם משתעבדים לבעל חוב. לאור כלל זה מבין התלמוד שהמונח "שווה כסף" בא לומר שמקרה שבו נפטר המזיק מוגבל הניזק ביכולתו לגבות מנכסי הירושה של היתומים בכך שאיננו יכול לגבות אלא מן הקרקעות. 

הפניות:

חנוך אלבק, סדר נזיקין מפורש בידי חנוך אלבק, ירושלים תשי"ג, השלמות והוספות, עמ' 408 ד"ה "שום כסף ושוה כסף".

הרב יחיאל יעקב ויינברג, מחקרים בתלמוד, ספר ראשון, ברלין תרצ"ז, עמ' 95 – 98. 

הערות שוליים:

  1. שאול ליברמן, תוספתא כפשוטה, חלק ט, סדר נזיקין, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 6-7.
  2. תוספתא שם, ירושלמי בבא קמא א, ב, ב ע"ג ובבלי בבא קמא יד ע"ב.
  3. ויכול לגבות מן המיטלטלין של המזיק רק בהסכמתו (ליברמן שם, עמ' 7). בהמשך דברי התוספתא שם נאמר: "תפש הניזק במטלטלין שמין לו מהן בפני בית דין ואפי' מן היתומין - והוא שתפס מחיים", כלומר: אם בכל זאת הקדים הניזק את בית הדין ותפס בכוח את המיטלטלין של חברו – הרי אז כבר נעשה מעשה ובית הדין עורכים שומה על מיטלטלין אלו כדי להחזיר לניזק את חובו מהם – אך זאת בתנאי שתפס מיטלטלין אלו בעוד המזיק בחיים – שכן לאחר מותו בעל החוב אינו יכול לגבות מהמיטלטלין שנפלו ליד היורשים (ראו על כך להלן). על שיטה אחרת בספרות התלמודית שסוברת כי שמין לכתחילה דווקא מן המיטלטלין ולא מן הקרקעות (שעל פיה דווקא פסק הרמב"ם משנה תורה, הלכות נזקי ממון ח, י) ראו ליברמן שם.
  4. בבלי כתובות צב ע"א ופסחים לא ע"א.

 


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: שווה כסף
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית