מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

הניזק והמזיק בתשלומין
מחבר: אדמיאל קוסמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המשנה בבבא קמא (א, ג) קובעת כי לגבי דיני נזיקין 'הניזק והמזיק בתשלומין'.  בתלמוד הבבלי במסכת בבא קמא טו ע"א מבואר שמדובר במקרה שבו שני הצדדים – המזיק והניזק - משתתפים בתשלומי הנזק.

כגון בשור תם שנגח, שלפי הדין המזיק משלם רק חצי נזק1, ונמצא שאף הניזק מפסיד חצי נזק.לשם הבהרת האמור כאן ראוי להוסיף שבבבלי שם מצוטטת מחלוקת בין הסבורים שחצי הנזק של תם הוא ממון (רב פפא), ובין אלו שסברו שהוא קנס (רב הונא בנו של רבי יהושע).
לויכוח זה יש משמעות לגבי הביאור הנכון של הכלל "הניזק והמזיק בתשלומין" – שכן לדעת רב פפא כלל זה מובן כפשוטו, כבא לומר שאף הניזק משתתף בתשלומיו על ידי שהוא מפסיד בשור תם חצי נזק.
ברם לדעת רב הונא בנו של רבי יהושע הרי לא ניתן לומר כאן שהניזק משתתף בתשלומי הנזק, שכן לדעתו חצי הנזק הוא מיסודו קנס, ומלכתחילה כלל לא מגיע לניזק במקרה זה תשלום, לכן לדעתו אי אפשר יהיה לכאורה להסביר את הכלל "הניזק והמזיק בתשלומין" לגבי שור תום שנגח.
לשם כך מובא בבבלי שם הסבר מורכב הבא לפתור את הבעייה לדעת רב הונא בנו של רבי יהושע. הגמרא מוצאת מקרה מיוחד שבו גם לדעת רב הונא הניזק מפסיד – והוא המקרה של "פחת נבילה". דהיינו, במקרה שירד מחיר הנבלה בין רגע המוות שלה בשעה שארע הנזק ועד הזמן שבו היה המשפט – ירידה זו בערך הנבלה היא הפסדו של הניזק – שכן הכלל הוא שהמזיק משלם לניזק לפי ערך הנזק בשעת שמת השור2.
לפי הסבר זה הכוונה בכלל האמור כאן "הניזק והמזיק בתשלומין" היא ללמד שאף בחצי הנזק שהתורה זיכתה לניזק (על ידי שחייבה את המזיק בקנס – חצי נזק) במקרה ששור תם של המזיק גרם לו נזק –יכול להיות שהניזק ישתתף במידת מה בתשלום של קנס זה – אם יהיה הפסד כלשהו של "פחת נבלה".

הפניות:

שאול ליברמן, תוספתא כפשוטה, חלק ט, סדר נזיקין, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 8 לשורה 17. 

הערות שוליים:

  1. ראו משנה בבא קמא א, ד.
  2. לשם כך מחשבים את ההפרש שבין שוויו של השור החי ובין שוויה של הנבלה (דבר זה חל בין לגבי במקרה של שור תם או שור מועד שנגחו ללא הבדל).


מעבר למונחון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: הניזק והמזיק בתשלומין
שם פרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל
תאריך: 2008
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית