מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

ברכת חתנים וברכת אבלים : ז. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת ארץ ישראל
מחברים: מרדכי סבתו; מנחם כ"ץ

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

מדיוננו עד כה עולה ששלוש ברכות החתנים שנהגו בארץ-ישראל הן:105

1. אשר יצר את האדם... והתקין לו ממנו בנין עדי עד... בא"ה יוצר האדם.
2. שמח תשמח רעים אהובים... בא"ה משמח עמו ובונה ירושלים (או "משמח עמו ועירו").
3. בא"ה אמ"ה אשר ברא ששון ושמחה... בא"ה מצליח חתן עם הכלה (או "מצליח חתן וכלה").106

ההיגיון בתוכנן ובסדרן של הברכות גלוי לעין. תחילה מברכים אנו את ה' על יצירת האדם ומציאת זיווגו על רקע יצירת אדם הראשון והתקנת זיווגו, ומייחלים שהבניין יהיה לעדי עד. לאחר מכן מבקשים אנו שה' ישמח את החתן והכלה, ואף כאן נמצאת ברקע שמחת אדם וחוה, וכוללים בברכה זו את שמחת ירושלים. לבסוף מברכים אנו את הזוג שה' יצליח זיווגם.

מה בין ברכת השמחה לברכת ההצלחה?

נראה שברכת השמחה מכוונת בעיקר לשמחתם של בני הזוג בשבעת ימי המשתה, ואילו ברכת ההצלחה מכוונת לעתיד. בברכה זו של הצלחה אנו מכוונים לכל הדברים המבטאים את הצלחת הזיווג, ובעיקר להעמדת תולדות.107 ברכה אחרונה זו היא, אם כן, מעין ברכת "פרו ורבו" שברך ה' את אדם ואשתו. ואכן בבראשית רבה פרשה ח, על הפסוק "ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו", מצאנו את הדרשות האלה:108

אמר ר' אבהו: נטל הקב"ה כוס שלברכה וברכן.
אמר ר' יהודה בר' סימ': מיכאל וגבריאל הם היו שושבינין שלאדם.
אמר ר' שמלאי: מצינו שהקב"ה מברך חתנים ומכשיט כלות ומבקר חולין וקובר מתים.
מברך חתנים, "ויברך אותם אלהים".

אנו למדים שזהו עיקר תוכנה של ברכת ההצלחה גם מלשון הפיוט של הקליר109 שהוזכר לעיל בתחילת סעיף ו, "ירוענן כעץ בפריו יצליח", ומציטוט הפסוק בהמשך שם "והיה כעץ שתול" וכו' (המשך הפסוק הוא "אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח" [תהלים א:ג]), ומפורש הדבר בברכה שבאה מיד לאחר הפיוט שם: "ב' מצליח בחור עם בתולה הודו לי'י כי טוב. יצליחו שניהם בבנים, יצליחו שניהם בשם טוב, יצ' ש' [ב..ה] וב<..>ה, יצל' שנ' בעושר ובנכסים, יצ' ש' בירא ?ת ? שמים.?ה ?מקום ברוך הוא יצליח בין בחור ובתולה הודו לי'י כי טוב. וכולכם ברוכים".110 עיקר ההצלחה היא אפוא בבנים, אבל היא כוללת גם שאר איחולי הצלחה לעתיד.111 גם הלשון שצוטטה לעיל מנוסח הכתובה "יבנו ויצליחו" מסייעת לפירוש זה.

ברכה אחרונה זו נבדלת, אפוא, באופן מהותי מהברכה הקודמת. ברכת "שמח תשמח" עוסקת באיחולי שמחה לחתן ולכלה ולירושלים, ואילו ברכת "אשר ברא" עוסקת באיחולי הצלחה לזוג לעתיד.112 עיקרה של ההצלחה הוא, כאמור, בפרייה ורבייה.113

על פי הסבר זה מתחוור יותר ההיגיון בסדרן של שלוש הברכות. הברכה הראשונה מתייחסת לעבר מרגע יצירת האדם עד למציאת זיווגו, השנייה עוסקת באיחולי שמחה עכשווים לחתן ולכלה כל שבעת ימי חתונתם, והשלישית מופנית להצלחת הזוג בעתיד.114

חלקי המאמר:

פתיחה – מספר הברכות בברכת חתנים
א. סקירת הצעות השחזור לברכת חתנים על פי מסורת ארץ ישראל
ב. נוסח ברכת אבלים כבסיס לשחזור ברכת חתנים
ג. הקשרה המדויק של ברכת אבלים
ד. שחזור שתיים מברכות החתנים במסורת ארץ ישראל
ה. נוסחה המדויק של חתימת ברכת "שמח תשמח"
ו. שחזור הברכה השלישית מברכות החתנים במסורת ארץ ישראל
ז. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת ארץ ישראל (חלק זה)
ח. היחס בין ברכת חתנים במסורת ארץ ישראל למסורת בבל
ט. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת בבל
י. שש ברכות או שבע ברכות?

מאמרים נוספים במאגר המידע פשיטא

הערות שוליים:

105. מובן ששחזור מדויק של נוסח הברכות איננו אפשרי לפי שעה. אין בידינו אלא שרידי לשון ממנהג ארץ-ישראל, ועל פיהם איתרנו מתוך שש הברכות הבבליות את שלוש הברכות הארץ ישראליות. תמציתה של השערה זו הובאה בשמי (מ"כ) ע"י ב' גזונדהייט בחוברת "ברכת חתנים – שבע ברכות", עיוני תפילה, אלון שבות: [פרסום פנימי], תשס"ג, עמ' 5 הערה 15 [פורסם שוב בחוברת "עיוני תפילה" (לעיל, הערה 91), עמ' 65 הערה 203].

106. ייתכן שיש להפריד בין נוסח הברכה לאלמון ואלמנה, שהוא "בא"י מצליח איש ואשה", לבין נוסח הברכה לבחור ובתולה, שהוא "מצליח בחור עם בתולה", ראה לעיל בתחילת סעיף ו.

107. הסברנו קרוב במקצת להסברו של רש"ג: דבריו הובאו לעיל בסעיף ו.

108. מהדורת תיאודור-אלבק (לעיל, הערה 7), עמ' 67-66. הציטוט בפנים הוא על פי כ"י וטיקן 60, עם השלמת קיצורים.

109. הברמן (לעיל, הערה 46), עמ' קד.

110. העתקנו על פי הנוסח המובא בתקליטור מאגרים, המילון ההיסטורי ללשון העברית (לעיל, הערה 54). בהעתקתו של הברמן (לעיל, הערה 46), באו שינויים קלים.

111. תן דעתך גם למבנה הברכה: פתח "ברוך מצליח בחור עם בתולה הודו לי'י כי טוב" וסיים "המקום ברוך הוא יצליח בין בחור ובתולה הודו לי'י כי טוב", ובתווך שילב חמש ברכות של הצלחה, סך הכול שבע פעמים לשון הצלחה.

112. לצירוף של "אהבה ואחוה שלום ורעות" עם לשון "הצלחה" המכוונת לעתיד יש להשוות את תפילת ר' יוחנן: "רבי יוחנן הוה מצלי יהי רצון מלפניך ה' אלהיי ואלהי אבותיי שתשכן בפוריינו אהבה [ו]אחוה שלום וריעות ותצליח סופינו אחרית ותקוה" (ירושלמי ברכות פרק ד ה"ב: ז ע"ד. ראה את המקבילה בבבלי ברכות טז ע"ב [בשם ר' אלעזר]).

113. לפי הסבר זה נחלשת מעט הזיקה שבין ביטוי זה, "מצליח", לבין היקרותו בסיפור אליעזר, שכן שם הביטוי מבטא את הצלחתו של אליעזר למצוא את הכלה הראויה ליצחק ולאו דווקא את הצלחת הזוג בפרייה ורבייה. ואולם, הצד השווה הוא שבשניהם הברכה היא על העתיד. יצוין שגם שם הברכה שמברכים בסוף את רבקה היא "אחותנו את היי לאלפי רבבה", היינו ברכה על פרייה ורבייה, ובעיקר ראויה לתשומת לב העובדה שעל פי פרקי דרבי אליעזר, פרק טז, הברכה לרבקה היא המקור לברכת חתנים.

114. תוכנה של הברכה השלישית בברכת חתנים אינו מקביל אפוא לתוכנה של הברכה השלישית בברכת חתנים. ייתכן שטעם הדבר הוא שבעוד שבברכת חתנים יש לדבר הן על שמחת הזוג כעת והן על הצלחת הזיווג לעתיד, בברכת אבלים אין מקום אלא לנחמת האבלים בלבד.


ביבליוגרפיה:
כותר: ברכת חתנים וברכת אבלים : ז. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת ארץ ישראל
מחברים: סבתו, מרדכי ; כ"ץ, מנחם
שם : כנישתא
עורך ה: תבורי, יוסף
תאריך: תשס"א - תש"ע
הוצאה לאור : הוצאת אוניברסיטת בר אילן
בעלי זכויות: הוצאת אוניברסיטת בר אילן
הערות: 1. הספר מורכב מ-4 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. כרך 3 (תשס"ז).

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית