מאגר מידע

  עזרה
לעמוד הבית מאגר
חיפוש
סמנו וחפשו במאגר
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר

ברכת חתנים וברכת אבלים : ט. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת בבל
מחברים: מרדכי סבתו; מנחם כ"ץ

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

בסעיף זה אנו מבקשים לבאר את מבנה ברכת חתנים שלפי מסורתו של רב יהודה.

נראה לנו שניתן לחלק את שש הברכות לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה כוללת את הברכה הראשונה, "שהכל ברא לכבודו", בלבד, שהיא כאמור ברכה על הבריאה כולה. הקבוצה השנייה כוללת את שתי הברכות הבאות, המקיימות ביניהן זיקת תוכן – שתיהן עוסקות ביצירת האדם, וזיקת לשון – שתיהן חותמות "יוצר האדם". הקבוצה השלישית כוללת שלוש הברכות האחרונות העוסקות כולן במוטיב השמחה, וחותמות "בא"ה משמח...". לפנינו איפוא תהליך של ריבוי: אחת, שתיים, שלוש. צורה זו עצמה מהווה ביטוי לרעיון הברכה, שעניינה שפע וריבוי. עיקרון דומה מצאנו במבנה של ברכת כהנים: פסוקים של שלוש, חמש ושבע מילים.125

עוד יש לציין את הפועל "ברא" המצוי הן בברכה הראשונה והן בברכה האחרונה, ובכך יוצר מעין מסגרת לברכת החתנים.

כאמור, אפשר שהרצון ליצור מבנה זה הוא שגרם לרב יהודה לשנות את חתימת הברכה האחרונה מ"מצליח חתן עם הכלה" ל"משמח חתן וכלה", ועדיין הדבר צריך עיון.

נחזור ונעתיק כאן את שש הברכות של רב יהודה, תוך הבלטת המבנה של היחידה כולה:

I [1] ברוך אתה ה' אמ"ה, שהכל ברא לכבודו.

II [2] ברוך אתה ה' אמ"ה יוצר האדם.

[3] ברוך אתה ה' אמ"ה, אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו,

והתקין לו ממנו בנין עדי עד, ברוך אתה ה' יוצר האדם.

III.[4] שוש תשיש ותגל העקרה, בקבוץ בניה לתוכה בשמחה, ברוך אתה ה'

משמח ציון בבניה.

[5] שמח תשמח ריעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה

ה' משמח חתן וכלה.

[6] ברוך אתה ה' אמ"ה, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה,

דיצה, חדוה, אהבה ואחוה ושלום וריעות. מהרה ה' אלהינו ישמע בערי

יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול

מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם, ברוך אתה ה' משמח

חתן עם הכלה.

נציין גם שעצם הכפלת מספר הברכות ממסורת ארץ-ישראל (שלוש ברכות) למסורת בבל (שש ברכות) מהווה ביטוי לרעיון הריבוי והשפע שבו מבקשים אנו לברך את החתן והכלה.

חלקי המאמר:

פתיחה – מספר הברכות בברכת חתנים
א. סקירת הצעות השחזור לברכת חתנים על פי מסורת ארץ ישראל
ב. נוסח ברכת אבלים כבסיס לשחזור ברכת חתנים
ג. הקשרה המדויק של ברכת אבלים
ד. שחזור שתיים מברכות החתנים במסורת ארץ ישראל
ה. נוסחה המדויק של חתימת ברכת "שמח תשמח"
ו. שחזור הברכה השלישית מברכות החתנים במסורת ארץ ישראל
ז. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת ארץ ישראל
ח. היחס בין ברכת חתנים במסורת ארץ ישראל למסורת בבל
ט. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת בבל (חלק זה)
י. שש ברכות או שבע ברכות?

מאמרים נוספים במאגר המידע פשיטא

הערות שוליים:

125. לתופעה דומה במבנה של חטיבת דרשות בויקרא רבה, ראה מ' כ"ץ, "גדול השלום", דרך אגדה, ב (תשנ"ט), עמ' 81.


ביבליוגרפיה:
כותר: ברכת חתנים וברכת אבלים : ט. המבנה והמשמעות של ברכת חתנים במסורת בבל
מחברים: סבתו, מרדכי ; כ"ץ, מנחם
שם : כנישתא
עורך ה: תבורי, יוסף
תאריך: תשס"א - תש"ע
הוצאה לאור : הוצאת אוניברסיטת בר אילן
בעלי זכויות: הוצאת אוניברסיטת בר אילן
הערות: 1. הספר מורכב מ-4 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. כרך 3 (תשס"ז).

תולדוט אתר ההיסטוריה מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית